Seminar

Các sinh hoạt học thuật của Viện Hợp Tác Nghiên Cứu Quốc Tế (seminar, tọa đàm, hội thảo…) nhằm tạo ra không gian trong đó tri thức thực sự được sống vòng đời hữu ích của mình, được lưu chuyển, tương tác giữa những người tạo ra chúng (các tác giả) và những người tiếp nhận (công chúng).

Ngày 15/01/2020 - Tọa đàm '' Dịch thuật và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn : một khuynh hướng mới ở Việt Nam '' 

Ngày 28/12/2019 - Tọa đàm " Hannah Arendt và khoảng trống của suy tư thời hiện đại "

Ngày 30/11/2019 - Tọa đàm '' Thông diễn học và nghiên cứu, phê bình văn học ''

Ngày 26/10/2019 - Tọa đàm '' Biển đông và vai trò của luật pháp quốc tế ''

Ngày 28/09/2019 - Tọa đàm " Tiếp cận tác phẩm nghệ thuật đương đại như thế nào? "

Ngày 24/08/2019 - Tọa đàm '' Vai trò của Đồng Nhân Dân Tệ trong quan hệ đối tác thương mai ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ''

Ngày 17/07/2019 - Tọa đàm '' Arendt chống lại Heidegger ''

Ngày 27/07/2019 - Tọa đàm '' Tiếp nhận hệ hình phương Tây ở Việt Nam thời kỳ hậu thuộc địa ''

Ngày 18/06/2019 - Tọa đàm '' Các cách tiếp cận những nền văn minh Châu Á ''

Ngày 31/05/2019 - Thư mời tham dự sự kiện giới Viện và buổi tọa đàm của Lisa Stenmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

.