Quỹ Phát triển nghiên cứu và dịch thuật

 

Quỹ phát triển nghiên cứu và dịch thuật tìm kiếm sự ủng hộ đối với công việc nghiên cứu và công việc dịch thuật các sách nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực KHXHNV, với mong muốn rằng các tầng lớp khác nhau trong xã hội càng ngày càng hiểu rõ, đánh giá được tầm quan trọng của tri thức hàn lâm trong đời sống của một cộng đồng hay một quốc gia, và đóng góp vào việc lan tỏa nguồn tri thức bậc cao này.

 

Bản tin 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

.