Nhiệm vụ

 

      Viện Hợp tác Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Thái Bình Dương được hình thành do sự thúc đẩy của hai yêu cầu quan trọng trong sự phát triển giáo dục ở Việt Nam: quốc tế hóa đại học và nâng tầm đại học lên hàng đại học nghiên cứu.

      Viện hướng tới thiết lập các chương trình làm việc với các đối tác nước ngoài, các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, các trường đại học, các viện nghiên cứu quốc tế. Viện cũng có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu và dịch giả trong nước, hình thành các liên kết trong hoạt động nghiên cứu để đóng góp vào các thành tựu chung của nền học thuật Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.