Chương trình Hannah Arendt

Hannah Arendt là một trong những triết gia chính trị học hàng đầu của thế kỷ XX, và vẫn giữ vai trò quan trọng ở thế kỷ XXI. Các công trình của bà chưa bao giờ đánh mất ý nghĩa thời sự; những nghiên cứu ấy đã trở thành kinh điển và vẫn là các tham chiếu tư tưởng của thời đại ngày nay. Nghiên cứu và giới thiệu Arendt ở Việt Nam trở nên cần thiết để tiếp cận thế giới trong thời đại toàn cầu hóa này. Tư tưởng và lý thuyết của Arendt giúp nhận thức về thế giới và các vấn đề của Việt Nam trên toàn cảnh thế giới.

Chịu trách nhiệm chính về chương trình Hannah Arendt:

Lisa Stenmark – San Jose States University

Nguyễn Thị Từ Huy – Đại học Thái Bình Dương

 

.