Ban điều hành

Nguyễn Thị Từ Huy bảo vệ luận án tiến sĩ Văn học Pháp năm 2008 và luận án tiến sĩ triết học chính trị năm 2018, tại Đại học Paris Diderot. Các nghiên cứu về văn học của bà tập trung vào lý thuyết văn học đương đại, đặc biệt với các tác giả : Barthes, Ricoeur, Genette, Foucault, Deleuze, Derrida. Với cách tiếp cận liên ngành, bà tra vấn một số vấn đề nằm ở giao điểm của các khoa học xã hội và khoa học nhân văn : mối quan hệ giữa sáng tạo và tiếp nhận, giữa lo-gic và cảm giác, vấn đề diễn giải, sự tan rã của bản sắc ở thời đương đại, sự đổ vỡ của các cấu trúc chủ thể và các cấu trúc biểu tượng. Nghiên cứu gần đây của bà trong lĩnh vực triết học chính trị dựa trên nền tảng suy tưởng của các triết gia đương đại : Arendt, Deleuze-Guattari, Lefort, Havel, để từ đó phát triển  suy nghĩ về các vấn đề chính trị ngày nay. Cùng với hai cuốn sách (Alain Robbe-Grillet : sự thật và diễn giải, với Lời tựa của Evelyne Grossman và Lời giới thiệu của Bùi Văn Nam Sơn, NXB Hội Nhà Văn & Đại Việt Book, 2019. Viết : cô đơn và sức mạnh, NXB Hội Nhà Văn, 2014) và bài viết xuất bản trong công trình tập thể (Alain Robbe-Grillet – Những cọc tiêu cho thế kỷ XXI, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2010), bà đã công bố nhiều bài báo trên các tạp chí Việt Nam và quốc tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

.