Trường Đại Học Thái Bình Dương

Tổ chức hội thảo “Đổi mới đào tạo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng” 15/02/2017

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin như hiện nay, ngành giáo dục nước ta đang đứng trước những thử thách rất lớn để bắt kịp với sự phát triển của xã hội, đặc biệt giáo dục đại học đang chịu sức ép rất lớn về số lượng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm ngày càng tăng. Đứng trước thách thức đó, đổi mới đào tạo để đáp ứng yêu cầu xã hội, để sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp cận ngay với công việc và có việc làm là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu đối với các trường đại học. Trường Đại học Thái Bình Dương luôn trăn trở để tìm ra giải pháp đổi mới hiệu quả để vượt qua thách thức trên. Đổi mới đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng là một trong những giải pháp cấp bách hiện nay

Để có thể hiện thực hóa giải pháp trên, Trường Đại học Thái Bình Dương tiến sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng”. Hội thảo sẽ trao đổi nhiều vấn đề về việc thực hiện phương pháp đổi mới đào tạo đinh hướng nghề nghiệp ứng dụng, ý nghĩa mà phương pháp này đem lại cho giáo dục bậc đại học, các giải pháp để áp dụng hiệu quả vào các môn học và các vấn đề liên quan khác.

            Các quý vị quan tâm tới đổi mới giáo dục, đào tạo bậc đại học có thể tới tham dự hội thảo vào 8h sáng ngày 15/02/2017 tại Trường Đại học Thái Bình Dương, 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa.

Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.