Tầm nhìn, sứ mạng

 

  • TẦM NHÌN

       Đại học Thái Bình Dương là đại học miền duyên hải có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng với môi trường giáo dục liêm chính, chuẩn mực quốc tế.

 

  • SỨ MẠNG

       Đại học Thái Bình Dương truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

 

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Chính trực. Trong sáng trong mọi hoạt động từ điều hành đến học thuật
  • Tự do học thuật. Sinh viên và giảng viên được tự do trong học và dạy, nghiên cứu đúng với chuẩn mực đạo đức
  • Tôn trọng sự khác biệt. Mọi khác biệt quan điểm và cá tính đều được tôn trọng
  • Trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động của Nhà trường
  • Cách Tân. Tạo điều kiện và khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới
  • Hài Hòa. Làm việc trong môi trường hòa hợp, tôn trọng khác biệt, và hợp tác trong mọi lãnh vực dạy và học

 

 
 
 

 ĐỐI TÁC