Cơ cấu quản trị và điều hành

Cơ cấu quản trị là nguyên tắc và phương tiện chính thức để tổ chức và điều hành Nhà trường đặt căn bản trên sự liêm chính và trách nhiệm. Điều lệ hoạt động của Đại học Thái Bình Dương xác định vai trò và nhiệm vụ của hệ thống quản lý, bảo đảm các quy trình và quy định về hoạt động của Nhà trường hiệu quả và hữu ích.

 Điều lệ hoạt động của Nhà trường đã được Hội đồng Trường, cấp quản lý cao nhất, chấp thuận.

 Hội đồng Khoa học là đơn vị có thẩm quyền về học thuật, có nhiệm vụ phát triển, tư vấn và điều chỉnh các hoạt động dạy, học, nghiên cứu, bao gồm điều kiện tuyển sinh, chương trình học, tiêu chuẩn học thuật, điều kiện công nhận văn bằng

 

 ĐỐI TÁC