Hội đồng khoa học và đào tạo

 

1 PGS.TS Quách Đình Liên Hiệu trưởng Chủ tịch
2 TS. Đỗ Văn Ninh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 PGS. TS Nguyễn Văn Ba Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 TS. Phạm Văn Hải Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
5 ThS. Đinh Văn Hương Phó Trưởng Phòng Đào tạo Ủy viên thư ký
6 PGS.TS Ngô Hướng Giảng viên CVCC BM TC-NH
7 TS. Trần Quang Toản Giảng viên CVCC BM Kế toán
8 PGS.TS Lê Thị Hiệp Thương Giảng viên CVCC BM Quản trị
9 GS. TSKH Nguyễn Lai Giảng viên CVCC BM Du lịch
10 PGS.TS Huỳnh Văn Nam Giảng viên CVCC Khoa CNTT
11 TS. Đặng Văn Khanh Giảng viên CVCC Khoa Luật
12 GS.TS Nguyễn Văn Khang Giảng viên CVCC Khoa NN
13 GS. Park Jong Ryul GĐ TT Hàn Quốc học Ủy viên
14 TS. Nguyễn Nam Hà Trưởng Khoa Luật Ủy viên
15 PGS.TS Mai Thị Kiều Phượng Trưởng BM Văn hóa Ủy viên
16 TS. Lê Anh Vân Trưởng Ban PTN và LKĐT Ủy viên
17 ThS. Trần Ngọc Diên Khánh Phó Trưởng Khoa NN Ủy viên
18 ThS. Nguyễn Hữu Quy Phó Trưởng Khoa TC-KT Ủy viên
19 ThS. Nguyễn Đăng Bắc Phó Trưởng Khoa CNTT Ủy viên
20 ThS. Lê Thị Thanh Vân Phó Trưởng BM Quản trị Ủy viên
21 ThS. Nguyễn Quốc Tiến Phó Trưởng BM DL-KS Ủy viên
22 ThS. Nguyễn Thái Hoàng Phó Trưởng Phòng Đào tạo Ủy viên
23.   ThS. Lê Trung Tín Phó Trưởng PKH&ĐBCL Ủy viên
 
 
 

 ĐỐI TÁC