Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Theo quyết định số: 4036/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa)

 

STT HÌNH ẢNH CHỨC VỤ
1

Bà BÙI TRÂN PHƯỢNG   

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 2

Ông NGUYỄN THANH TOẠI   

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

  

 3

Ông PHẠM VĂN HẢI

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 4

Ông NGUYỄN VĂN HÒA

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 5

Ông QUÁCH ĐÌNH LIÊN

Thành viên Hội đồng quản trị
 6

Ông TRẦN PHÚ MỸ

Thành viên Hội đồng quản trị

 

 7

Ông NGÔ HƯỚNG

Thành viên Hội đồng quản trị

 8

Bà NGUYỄN BÁ NGỌC HÂN

Thành viên Hội đồng quản trị
 9

Ông ĐỖ BÁ KHANG

Thành viên Hội đồng quản trị
 10

Ông ĐỖ SỸ CƯỜNG

Thành viên Hội đồng quản trị

 

 11

Ông LÊ ANH VÂN

Thành viên Hội đồng quản trị

 

 
 
 

 ĐỐI TÁC