Cơ sở vật chất

Kế hoạch Phát triển Khuôn viên Đại học Thái Bình Dương

 Chiến lược phát triển là kim chỉ nam để xây dựng và phát triển khuôn viên chính, linh động theo nhu cầu nhưng vẫn gìn giữ truyến thống đại học. Cơ sở vật chất phản ảnh quyết tâm của Thái Bình Dương là tạo không gian học hỏi để sinh viên tự chủ, trở thành công dân hạnh phúc và hữu ích đóng góp cho cộng đồng.

 Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nhằm: 

  • tạo không gian vui tươi
  • gây niềm tin nơi người học, Đại học Thái Bình Dương là một chọn lựa đúng đắn
  • bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và trở thành không gian sống, học, và làm việc của sinh viên và nhân viên
  • trở thành một địa chỉ học thuật và văn hóa của thành phố Nha Trang

 

 

 
 
 

 ĐỐI TÁC