Văn bản pháp quy

Danh mục các Quy định pháp luật Nhà trường đang áp dụng 

1. QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC 

2. LUẬT LAO ĐỘNG

3. BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 ĐỐI TÁC