Quy định nội bộ

1. Quy định về công tác tổ chức

2. Quy định về công tác Hành chính - Văn thư - Lưu trữ

 • Quy định số 88/QyĐ-HT-TBD 28/09/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc quản lý, sử dụng con dấu trường
 • Quy định số 98/QyD-HT-TBD ngày 10/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành hệ thống thang bảng lương áp dụng từ 10/2011.
 • Quy định số 99/QyD-HT-TBD ngày 10/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh trong thang bảng lương của Trường
 • Quyết định số 38/2012/QĐ ngày 30/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế quản lý con dấu trường ĐH TBD
 • Quyết định số 146/QĐ-HT-TBD ngày 16/04/2013  của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành các mẫu văn bản hành chính (21 mẫu)
 • Quyết định số 14/QĐ-HT-TBD ngày 20/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản
 • Quyết định số 83/QĐ-HT-TBD ngày 13/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định sử dụng thư điện tử của các phòng ban. (kèm Quy định; Phụ lục Email các đơn vị)
 • Quyết định số 235/QĐ-TBD ngày 27/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
 • Quyết định số 95/QĐ-ĐHTBD ngày 13/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản;

3. Quy định Thi đua - Khen thưởng

Quyết định số 55/2012/QĐ-TBD ngày 15/06/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định tạm thời công tác thi đua - khen thưởng của trường ĐH Thái Bình Dương

4. Quy định về Tài chính - Kế toán 

 • Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-TBD ngày 31/10/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế lương có hiệu lực từ ngày 01/11/2013
 • Quy chế thu chi nội bộ 2011, 2012, 2013, 2014.
 • Quy định thu học phí các năm học
 • Quyết định số 243/QĐ-ĐHTBD ngày 30/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế thu - chi của Viện, Trung tâm
 • Quyết định số 17/QĐ-ĐHTBD-HĐQT ngày 31/01/2018 của Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế thu chi nội bộ 2018

5. Quy định về quản lý cơ sở vật chất

 • Quy định số 372/QyD-HT-TBD ngày 18/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc quản lý và sử dụng xe ô tô trong trường ĐH TBD
 • Quyết định số 424/QĐ-HT-TBD ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản

6. Quy định Giảng viên

 • Quy định số 400/QyD-HT-TBD ngày 09/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ viên chức, giảng viên và quy trình xét chuyển ngạch từ ngạch tương đương sang ngạch giảng viên
 • Quyết định số 12/QĐ-TBD ngày 10/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế tạm thời giảng viên dài hạn
 • Quyết định số 01/QĐ-HT-TBD ngày 02/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định tập sự giảng viên, cán bộ nhân viên và xét hoàn thành nhiệm vụ chế độ tập sự, công nhận giảng viên, cán bộ nhân viên
 • Quyết định số 01/QĐ-TBD ngày 15/05/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc bổ sung Quy chế tạm thời về giảng viên dài hạn
 • Quyết định số 107/QĐ-HT-TBD ngày 09/07/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH Thái Bình Dương
 • Quyết định số 11/QĐ-ĐHTBD ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH Thái Bình Dương
 

 ĐỐI TÁC