Kết quả học tập

(Xem điểm online theo tài khoản cá nhân)

1. Kết quả thi kết thúc học phần lần 2, học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 các lớp chính quy hành chính khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017, khóa 2018

2. Kết quả thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 các lớp chính quy hành chính khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017, khóa 2018

Kết quả điểm trung bình chung tích lũy học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 khóa 2015, 2016, 2017, 2018

- Danh sách sinh viên được xét học bổng học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 khóa 2016, 2017, 2018

3. Kết quả học tập các lớp chính quy khóa 2015 (tính đến hết học kỳ 1, năm học 2018 - 2019)

4. Kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 các lớp chính quy hành chính khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017, khóa 2018

Kết quả học tập trung bình chung học  kỳ 1, năm học 2018 - 2019 các lớp chính quy hành chính khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017, khóa 2018

Danh sách xet học bổng sinh viên chính quy học kỳ 3, năm học 2017 - 2018 và học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

5. Kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy hành chính khóa 2016, 2017

Kết quả học tập trung bình chung học  kỳ 3, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy hành chính khóa 2016, khóa 2017

6.Kết quả thi kết thúc học phần  đợt 1, đợt 2, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy hành chính khóa 2014, 2015, 2016, 2017 (đã cập nhật thi bổ sung)

7. Kết quả thi sát hạch Tiếng Anh trình độ A2 khóa 2017

8. Kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, các lớp chính quy hành chính khóa 2014, 2015, 2016, 2017

9. Kết quả thi kết thúc học kỳ 2, năm học 2016 - 2017, các lớp chính quy hành chính khóa 2013, 2014, 2015, 2016

10. Kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, các lớp chính quy hành chính khóa 2013, 2014, 2015, 2016

11. Kết quả thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học ngành Điều Dưỡng, khóa 2, hệ vừa làm vừa học

12. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp 15TKT2, 15TQT2, 15B2QT2, 15CKT2, 15CQT2

13. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp 16LTTKT1, 16B2KT1

14. Kết quả học tập lớp 16LTCQT1

15. Kết quả thi lớp 16LTTQT1, 16B2QT1

Kết quả điểm trung bình chung tích lũy lớp 16LTTQT1, 16B2QT1

Kết quả thi lớp 16LTTKT2, 16LTCKT2, 16B2KT2

Kết quả điểm trung bình chung tích lũy lớp 16B2KT2

16. Kết quả thi lớp 17LTTKT1

Kết quả thi lớp 17LTCKT1, 17B2KT1

Kết quả điểm trung bình chung tích lũy lớp 17LTCKT1, 17B2KT1

17.Kết quả thi lớp 17LTTKT2, 17LTCKT2, 17B2KT2

18.Kết quả thi lớp 17LTQT1, 17LTCQT1, 17B2QT1 

19. Kết quả thi lớp 17LTTKT3, 17LTCKT3, 17B2KT3

20. Kết quả thi kết thúc học phần lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT 

21. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS

22. Kết quả thi kết thúc học phần lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY

23. Kết quả thi  kết thúc học phần lớp 17B2NNA1

Kết quả điểm trung bình chung tích lũy hoàn thành chương trình đào tạo lớp 17B2NNA1

24. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp 172LKT1SH, 173LKT1SH, 173LKT1SH_A, 174LKT1SH

25. Kết quả thi lớp 182LUAT1NT, 183LUAT1NT, 184LUAT1NT 

26.  Kết quả thi lớp 182LUAT2NT, 183LUAT2NT

27.Kết quả thi lớp 182LUAT1CR, 183LUAT1CR, 184LUAT1CR (đợt 1, 2)

28. Kết quả thi lớp 18B2NNA1, 18LTCNNA1

29. Kết quả thi lớp 18B2NNA2

30. Kết quả thi lớp 182LUAT1PY

31.Kết quả thi lớp 182LUAT2PY

32. Danh sách sinh viên nợ môn học lớp 6CND 

33. Danh sách sinh viên nợ học phần lớp chính quy hành chính khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017 (tính đến học kỳ 2, 2017 - 2018)

34. Danh sách sinh viên học lại các lớp liên thông, văn bằng 2 khóa 2015, 2016, 2017, 2018  

Sinh viên đăng ký xem thông báo tại: 1. Thông báo về việc đăng ký học lại đối với các lớp liên thông, lớp văn bằng 2 (thời hạn đăng ký đến hết ngày 30/9/2018)

35. Danh sách sinh viên thi lần 2 các lớp liên thông, văn bằng 2 khóa 2015, 2016, 2017, 2018  

 

ĐỐI TÁC

...