Kết quả học tập

1. Kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy hành chính khóa 2016, 2017

2.Kết quả thi kết thúc học phần  đợt 1, đợt 2, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy hành chính khóa 2014, 2015, 2016, 2017

3. Kết quả thi sát hạch Tiếng Anh trình độ A2 khóa 2017

4. Kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, các lớp chính quy hành chính khóa 2014, 2015, 2016, 2017

5. Kết quả thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017, các lớp chính quy hành chính khóa 2013, 2014, 2015, 2016

6. Kết quả thi kết thúc học phần lần 2, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, các lớp chính quy hành chính khóa 2013, 2014, 2015, 2016

7. Kết quả thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học ngành Điều Dưỡng, khóa 2, hệ vừa làm vừa học

8. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp 15TKT2, 15TQT2, 15B2QT2, 15CKT2, 15CQT2

9. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp 16LTTKT1, 16B2KT1

10. Kết quả học tập lớp 16LTCQT1

11. Kết quả thi lớp 16LTTKT2, 16LTCKT2, 16B2KT2, 16LTTQT1, 16B2QT1

12. Kết quả thi lớp 17LTTKT1, 17LTCKT1, 17B2KT1

13.Kết quả thi lớp 17LTTKT2, 17LTCKT2, 17B2KT2

14.Kết quả thi lớp 17LTQT1, 17LTCQT1, 17B2QT1 

15. Kết quả thi lớp 17LTTKT3, 17LTCKT3, 17B2KT3

16. Kết quả thi kết thúc học phần lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT 

17. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS

18. Kết quả thi kết thúc học phần lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY

19. Kết quả thi  kết thúc học phần lớp 17B2NNA1

20. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp 172LKT1SH, 173LKT1SH, 173LKT1SH_A, 174LKT1SH

21. Kết quả thi lớp 182LUAT1NT, 183LUAT1NT, 184LUAT1NT 

22.Kết quả thi lớp 182LUAT1CR, 183LUAT1CR, 184LUAT1CR (đợt 1, 2)

23. Kết quả thi lớp 18B2NNA1, 18LTCNNA1

24. Kết quả thi lớp 18B2NNA2

25. Kết quả thi lớp 182LUAT1PY

26. Danh sách sinh viên nợ môn học lớp 6CND 

27. Danh sách sinh viên nợ học phần lớp chính quy hành chính khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017

28. Danh sách sinh viên học lại các lớp liên thông, văn bằng 2 khóa 2015, 2016, 2017, 2018  

Sinh viên đăng ký xem thông báo tại: 1. Thông báo về việc đăng ký học lại đối với các lớp liên thông, lớp văn bằng 2 (thời hạn đăng ký đến hết ngày 30/9/2018)

29. Danh sách sinh viên thi lần 2 các lớp liên thông, văn bằng 2 khóa 2015, 2016, 2017, 2018  

 

ĐỐI TÁC

...