Thời khóa biểu

1. Thời khóa biểu học kỳ 3, năm học 2018 - 2019 các lớp chính quy khóa 2016, 2017, 2018

2. Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 các lớp chính quy khóa 2018

3. Thời khóa biểu học kỳ 1,  năm học 2018 - 2018 các lớp chính quy khóa 2015, 2016, 2017

4. Thời khóa biểu đợt 3 các lớp 182LUAT1CR, 183LUAT1CR, 184LUAT1CR (Thời gian bắt đầu 08/9/2018) 

5. Thông báo về việc thay đổi địa điểm học đối với các lớp tại 27 Tô Hiến Thành

Thời khóa biểu khóa 2014 học kỳ 2,  năm học 2017 - 2018 

6. Thời khóa biểu đợt 3 lớp 182LUAT1NT, 183LUAT1NT, 184LUAT1NT tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành (Từ 14/7/2018 đến 30/9/2018)

7. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 17B2NNA2, 17LTCNNA1 tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành (thời gian bắt đầu 3/3/2018)

8. Thời khóa biểu học kỳ 5 các lớp 15TKT2, 15TQT2, 15B2QT2 tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành (thời gian bắt đầu 16/4/2018)

9. Thời khóa biểu học kỳ đợt 3 các lớp 17B2KT2, 17LTCKT2, 17LTTKT2, 17B2QT1, 17LTCQT1, 17LTTQT1 tại Cơ sở  27 Tô Hiến Thành (thời gian bắt đầu 12/3/2018)

10. Thời khóa biểu đợt 4 các lớp 172LKT1SH, 173LKT1SH, 174LKT1SH, 173LKT1SH_A (từ 27/7/2018 đến 25/10/2018)

12. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 182LUAT1PY (từ 21/7/2018 đến 30/9/2018)

13. Thời khóa biểu đợt 6, lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT ( từ 5/5/2018 đến 23/9/2018)

14. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 182LUAT1CR, 183LUAT1CR, 184LUAT1CR (từ 02/6/2018 đến 29/7/2018)

15. Điều chỉnh, thời khóa biểu lớp 16B2NNA1, 17B2NNA1 

16. Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, khóa 2014, 2015, 2016 (các lớp chính quy)

17. Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 các lớp 15TKT1, 15B2KT1, 15CKT2, 15TKT2, 15B2QT2, 15TQT2

18. Thời khóa biểu đợt 5 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY (từ 7/7/2018 đến 26/8/2018)

19. Thời khóa biểu đợt 5 các lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS 

Điều chỉnh thời khóa biểu đợt 4 các lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS

20. Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy khóa 2017

21. Thời khóa biểu đợt 6 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT ((từ 04/8/2018 đến 07/10/2018)

22. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY (thời gian bắt đầu ngày 7/10/2017)

23. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 172LKT1SH, 173LKT1SH, 173LKT1SH-A, 174LKT1SH (thời gian bắt đầu ngày 13/01/2018)

24. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu đợt 2 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY

25. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu đợt 2, lớp 172LKT1SH, 173LKT1SH, 173LKT1SH-A, 174LKT1SH

26. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS (Thời gian bắt đầu ngày 20/10/2017)

27. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (Thời gian học từ ngày 2/12/2017)

28. Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 lớp 16B2KT2, 16LTCKT2, 16LTTKT2, 16LTCQT1, 16LTTQT1, 16B2QT1 (Thời gian học từ ngày 6/11/2017)

29. Thời khóa biểu học kỳ 2 (đợt 1), năm học 2017 - 2018 các lớp khóa 7, khóa 2017

30. Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp học phần khóa 6

31. Thời khóa biểu học kỳ 5 (đợt 1) các lớp 15TKT2;15TQT2;15B2QT2

 
 
 

 ĐỐI TÁC