Thời khóa biểu

1. Thời khóa biểu lớp 15CQT2

2. Thời khóa biểu lớp 16LTCKT1

3. Thời khóa biểu khóa 2013, 2014, 2015, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

4. Thời khóa biểu lớp 15B2NNA1, học kỳ 4 (đợt 2)

5. Thời khóa biểu lớp 15CQT2 tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành

6. Thời khóa biểu các lớp liên thông, văn bằng 2 (Đợt 3) tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành

7. Thời khóa biểu học kỳ 2 (đợt 2), năm học 2016 - 2017 các lớp tại Cơ sở Cam Ranh; Thời khóa biểu học kỳ 1 (đợt 1), năm học 2017 - 2018 các lớp tại Cơ sở Cam Ranh

8. Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 lớp 16B2NNA1

9. Thời khóa biểu học kỳ 1 (đợt 1), năm học 2017 - 2018 lớp 17B2NNA1 

10. Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp 15B2QT1, 15B2QT2, 15TQT1

11. Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 lớp 15TKT1, 15B2KT1, 15CKT2, 15TKT2, 15B2QT2, 15TQT2

12. Thời khóa biểu học kỳ 1 (đợt 2), lớp 17B2NNA1

13. Điều chỉnh, thời khóa biểu lớp 16B2NNA1, 17B2NNA1 

14. Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, khóa 2014, 2015, 2016 (các lớp chính quy)

15. Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 các lớp 15TKT1, 15B2KT1, 15CKT2, 15TKT2, 15B2QT2, 15TQT2

17. Thời khóa biểu lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY

18. Thời khóa biểu lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS

19. Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy khóa 2017

20. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (thời gian bắt đầu học từ ngày 16/9/2017)

21. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY (thời gian bắt đầu ngày 7/10/2017)

22. Thời khóa biểu đợt 1 lớp 172LKT1SH, 173LKT1SH, 174LKT1SH (thời gian bắt đầu ngày 30/9/2017)

23. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu đợt 2 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY

24. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu đợt 1 lớp 172LKT1SH, 173LKT1SH, 174LKT1SH

25. Thời khóa biểu đợt 2 lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS (Thời gian bắt đầu ngày 20/10/2017)

 

ĐỐI TÁC

...