Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, chỉ đạo và điều hành các công tác: hoạt động đào tạo, công tác sinh viên, tuyển sinh, thư viện; tham gia xây dựng một số công tác liên quan đến chiến lược phát triển của Trường, xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất Nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị để triển khai hiệu quả công tác đào tạo và quản lý sinh viên, hỗ trợ người học hoàn thành tốt khóa học, sinh viên ra trường sẽ được hạnh phúc nhận, trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp có khả năng thích ứng, năng động trong cộng đồng xã hội, thế giới việc làm và hòa nhập với môi trường quốc tế.

 

 ĐỐI TÁC