Lịch thi

1.Lịch thi kết thúc học phần đợt 5 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (Thời gian bắt đầu 15/7/2018)

2. Thông báo về việc thi lại lần 2 đối với sinh viên (áp dụng từ 01/01/2018)

3. Thông báo về việc thi lại lần 2, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy

Lịch thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy

4. Lịch thi kết thúc học phần đợt 2, năm học 2017 - 2018, lớp 182LUAT1CR, 183LUAT1CR, 184LUAT1CR (thời gian bắt đầu ngày 12/8/2018)

5. Lịch thi kết thúc học phần đợt 4 lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS (Thời gian bắt đầu 16/6/2018)

6. Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 lớp 182LUAT1N, 183LUAT1NT, 184LUAT1NT (Thời gian bắt đầu 17/6/2018)

7.Lịch thi kết thúc học phần đợt 2.2 và đợt 3 lớp 172LK1SH, 173LKT1SH, 174LKT1SH, 173LKT1SH_A (Thời gian bắt đầu 30/6/2018)

8. Lịch thi kết thúc học phần đợt 4 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY (Thời gian bắt đầu ngày 23/6/2018). 

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thông tin phòng thi của Thông báo 155/TB-ĐHTBD ngày 29/5/2018 về "Lịch thi kết thúc học phần đợt 4 các lớp LT, VB2 ngành Luật kinh tế Phú Yên khóa 2017, như sau:
- Phòng thi 304 sẽ chuyển sang phòng 402. Mọi thông tin khác không thay đổi.

Thông báo điều chỉnh phòng thi học kỳ 3 (đợt 1), học kỳ 4 (đợt 1)

9. Lịch thi học kỳ 1 (đợt 2), năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT2, 16LTTQT1, 16LTCKT2, 16LTCQT1, 16B2KT2, 16B2QT1

10. Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 (đợt 1) lớp 17B2NNA1

11. Lịch thi kết thúc học phần đợt 1, năm học 2017 - 2018 lớp 182LUAT1PY

12. Lịch thi kết thúc học phần đợt 1, năm học 2017 - 2018 lớp 18B2NNA2

12. Lịch thi học kỳ 2 (đợt 2), năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT1, 16LTCKT1, 16B2KT1 tại Cơ sở Cam Ranh

13. Lịch thi lớp 15CQT2

14. Lịch thi lại lớp 16B2NNA1

15. Lịch thi học kỳ 2, đợt 1, năm học 2016-2017 lớp 15B2KT1, 15TKT1, 15TQT1, 15CKT2, 15B2QT2 (SV lưu ý tối 14/7/2017 chuyển phòng P.202 sang phòng P.302)

16. Lịch thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp khóa 2015, 2016, 2017

17. Thông báo kế hoạch đăng ký thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 khóa 2013, 2014, 2015, 2016

18. Lịch thi kết thúc học phần đợt 3, năm học 2017 - 2018 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (bắt đầu ngày 06/01/2018)

19. Lịch thi đợt 1, năm học 2017-2018 lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS (thời gian bắt đầu 23/9/2017)

20. Lịch thi đợt 1, năm học 2017 - 2018 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY (thời gian bắt đầu 16/9/2017)

21. Lịch thi đợt 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp 15TQT1, 15TKT1, 15B2QT1, 15B2KT1, 15B2QT2, 15CKT2 (thời gian bắt đầu 12/9/2017)

22. Lịch thi đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 khóa 2017

23. Lịch thi đợt 1, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT2, 16LTCKT2, 16B2KT2, 16LTTQT1, 16LTCQT1, 16B2QT1 (thời gian bắt đầu ngày 15/9/2017)

24. Điều chỉnh lịch thi học phần Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh A2 đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, các lớp khóa 2017

25. Lịch thi lại lớp 15CKT2, 15CQT2, 15B2QT1, 15TQT1 (thời gian bắt đầu ngày 19/10/2017)

26. Lịch thi lớp 16LTTKT2, 16LTTQT1 (thời gian bắt đầu ngày 12/10/2017)

27. Lịch thi đợt 2 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (thời gian bắt đầu ngày 28/10/2017)

28. Lịch thi kết thúc học phần đợt 2, kỳ 2, năm học  2017 - 2018 các lớp chính quy 2015, 2016, 2017 (thời gian bắt đầu ngày 10/4/2018)

29. Lịch thi đợt 2, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy khóa 2014, 2015, 2016 (thời gian bắt đầu ngày 30/11/2017)

30. Lịch thi đợt 1. học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 lớp 17B2NNA1

 
 
 

ĐỐI TÁC

...