Lịch thi

1.Lịch thi kết thúc học phần lớp 18B2NNA1, 18LTCNNA1 (Thời gian bắt đầu 19/5/2018)

2. Lịch thi kết thúc học phần lần 2, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018: khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017 

3. Thông báo về việc thi lại lần 2, học kỳ 1, năm học 201 7 - 2018

4. Lịch thi lại kết thúc học phần khóa 2013, 2014, 2015, 2016

5. Lịch thi lại các lớp liên thông, văn bằng 2 (Đợt 1, Đợt 2) tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành

6. Lịch thi kết thúc học phần khóa 2013, 2014, 2015, 2016, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

7.Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp 15B2NNA1

8. Lịch thi học kỳ 3 (đợt 1), học kỳ 4 (đợt 1) các lớp: 15TKT1, 15TQT1, 15B2QT1, 15B2KT2, 15CKT2, 15TKT2, 15B2KT2, 15CQT2, 15TQT2, 15B2QT2;

Thông báo điều chỉnh phòng thi học kỳ 3 (đợt 1), học kỳ 4 (đợt 1)

9. Lịch thi học kỳ 1 (đợt 2), năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT2, 16LTTQT1, 16LTCKT2, 16LTCQT1, 16B2KT2, 16B2QT1

10. Lịch thi học kỳ 1 (đợt 1) lớp 17B2NNA1

11. Lịch thi học kỳ 1 lớp 16B2NNA1

12. Lịch thi lại (lần 2) học kỳ 2, năm học 2016 - 2017, khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016

12. Lịch thi học kỳ 2 (đợt 2), năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT1, 16LTCKT1, 16B2KT1 tại Cơ sở Cam Ranh

13. Lịch thi lớp 15CQT2

14. Lịch thi lại lớp 16B2NNA1

15. Lịch thi học kỳ 2, đợt 1, năm học 2016-2017 lớp 15B2KT1, 15TKT1, 15TQT1, 15CKT2, 15B2QT2 (SV lưu ý tối 14/7/2017 chuyển phòng P.202 sang phòng P.302)

16. Lịch thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp khóa 2015, 2016, 2017

17. Thông báo kế hoạch đăng ký thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 khóa 2013, 2014, 2015, 2016

18. Lịch thi kết thúc học phần đợt 3, năm học 2017 - 2018 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (bắt đầu ngày 06/01/2018)

19. Lịch thi đợt 1, năm học 2017-2018 lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS (thời gian bắt đầu 23/9/2017)

20. Lịch thi đợt 1, năm học 2017 - 2018 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY (thời gian bắt đầu 16/9/2017)

21. Lịch thi đợt 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp 15TQT1, 15TKT1, 15B2QT1, 15B2KT1, 15B2QT2, 15CKT2 (thời gian bắt đầu 12/9/2017)

22. Lịch thi đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 khóa 2017

23. Lịch thi đợt 1, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT2, 16LTCKT2, 16B2KT2, 16LTTQT1, 16LTCQT1, 16B2QT1 (thời gian bắt đầu ngày 15/9/2017)

24. Điều chỉnh lịch thi học phần Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh A2 đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, các lớp khóa 2017

25. Lịch thi lại lớp 15CKT2, 15CQT2, 15B2QT1, 15TQT1 (thời gian bắt đầu ngày 19/10/2017)

26. Lịch thi lớp 16LTTKT2, 16LTTQT1 (thời gian bắt đầu ngày 12/10/2017)

27. Lịch thi đợt 2 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (thời gian bắt đầu ngày 28/10/2017)

28. Lịch thi kết thúc học phần đợt 2, kỳ 2, năm học  2017 - 2018 các lớp chính quy 2015, 2016, 2017 (thời gian bắt đầu ngày 10/4/2018)

29. Lịch thi đợt 2, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy khóa 2014, 2015, 2016 (thời gian bắt đầu ngày 30/11/2017)

30. Lịch thi đợt 1. học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 lớp 17B2NNA1

 
 
 

ĐỐI TÁC

...