Lịch thi

1.Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 các lớp chính quy hành chính khóa 2015, 2016, 2017

2. Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 các lớp chính quy hành chính khóa 2018

3.Lịch thi kết thúc học phần đợt 5 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (Thời gian bắt đầu 15/7/2018)

4. Thông báo về việc thi lại lần 2 đối với sinh viên (áp dụng từ 01/01/2018)

5. Thông báo về việc thi lại lần 2, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy

Lịch thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy

6. Lịch thi kết thúc học phần đợt 2, năm học 2017 - 2018, lớp 182LUAT1CR, 183LUAT1CR, 184LUAT1CR (thời gian bắt đầu ngày 12/8/2018)

7. Lịch thi kết thúc học phần đợt 4 lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS (Thời gian bắt đầu 16/6/2018)

8. Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 lớp 182LUAT1N, 183LUAT1NT, 184LUAT1NT (Thời gian bắt đầu 17/6/2018)

9.Lịch thi kết thúc học phần đợt 2.2 và đợt 3 lớp 172LK1SH, 173LKT1SH, 174LKT1SH, 173LKT1SH_A (Thời gian bắt đầu 30/6/2018)

10. Lịch thi kết thúc học phần đợt 5 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY (Thời gian bắt đầu ngày 15/9/2018). 

12. Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 (đợt 1) lớp 17B2NNA1

13. Lịch thi kết thúc học phần đợt 1, năm học 2017 - 2018 lớp 182LUAT1PY

14. Lịch thi kết thúc học phần đợt 1, năm học 2017 - 2018 lớp 18B2NNA2

15. Lịch thi học kỳ 2 (đợt 2), năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT1, 16LTCKT1, 16B2KT1 tại Cơ sở Cam Ranh

16. Lịch thi lớp 15CQT2

17. Lịch thi lại lớp 16B2NNA1

18. Lịch thi học kỳ 2, đợt 1, năm học 2016-2017 lớp 15B2KT1, 15TKT1, 15TQT1, 15CKT2, 15B2QT2 (SV lưu ý tối 14/7/2017 chuyển phòng P.202 sang phòng P.302)

19. Lịch thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp khóa 2015, 2016, 2017

20. Thông báo kế hoạch đăng ký thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 khóa 2013, 2014, 2015, 2016

21. Lịch thi kết thúc học phần đợt 3, năm học 2017 - 2018 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (bắt đầu ngày 06/01/2018)

22. Lịch thi đợt 1, năm học 2017-2018 lớp 172LKT1KS, 173LKT1KS, 174LKT1KS (thời gian bắt đầu 23/9/2017)

23. Lịch thi đợt 1, năm học 2017 - 2018 lớp 172LKT1PY, 173LKT1PY, 174LKT1PY (thời gian bắt đầu 16/9/2017)

24. Lịch thi đợt 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp 15TQT1, 15TKT1, 15B2QT1, 15B2KT1, 15B2QT2, 15CKT2 (thời gian bắt đầu 12/9/2017)

25. Lịch thi đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 khóa 2017

26. Lịch thi đợt 1, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT2, 16LTCKT2, 16B2KT2, 16LTTQT1, 16LTCQT1, 16B2QT1 (thời gian bắt đầu ngày 15/9/2017)

27. Điều chỉnh lịch thi học phần Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh A2 đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, các lớp khóa 2017

28. Lịch thi lại lớp 15CKT2, 15CQT2, 15B2QT1, 15TQT1 (thời gian bắt đầu ngày 19/10/2017)

29. Lịch thi lớp 16LTTKT2, 16LTTQT1 (thời gian bắt đầu ngày 12/10/2017)

30. Lịch thi đợt 2 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT (thời gian bắt đầu ngày 28/10/2017)

31. Lịch thi kết thúc học phần đợt 2, kỳ 2, năm học  2017 - 2018 các lớp chính quy 2015, 2016, 2017 (thời gian bắt đầu ngày 10/4/2018)

32. Lịch thi đợt 2, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy khóa 2014, 2015, 2016 (thời gian bắt đầu ngày 30/11/2017)

33. Lịch thi đợt 1. học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 lớp 17B2NNA1

 

 
 
 

ĐỐI TÁC

...