Chính sách Học phí, Học bổng

1. Danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2018 -2019 khóa 2016, 2017, 2018

2. Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 khóa 2016, khóa 2017, khóa 2018

3. Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1, năm học 2018 - 2019; học kỳ 3, năm học 2017 - 2018 khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017, khóa 2018

4. Thông báo học phí HK1 năm học 2018-2019 các khóa 2015, 2016, 2017 (ngày 17/09/2018) mới

5. Thông báo kế hoạc học tập và đóng học phí đợt 2 các lớp 17B2NNA2, 17LTCNNA1 tại Cơ sở Tô Hiến Thành 

6. Thông báo nộp học phí các lớp chính quy khóa 2014,2015, 2016

7. Thông báo về việc quy định mức thu học phí các lớp chính quy khóa 2017

8. Thông báo về việc quy định mức thu học phí các lớp chính quy khóa 2018

9. Thông báo xét học bổng đối với sinh viên

10. Danh sách sinh viên khóa 2015 đạt học bổng năm học 2017 - 2018

11. Danh sách sinh viên khóa 2016 đạt học bổng học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

12. Danh sách sinh viên khóa 2017 đạt học bổng học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

13. Danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2017 - 2018

14. Thông báo nộp học phí đợt 2, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018, khóa 2014, 2015, 2016, 2017

15. Danh sách sinh viên chính quy được xét học bổng học kỳ 3 - năm học 2017 - 2018, học kỳ 1 - năm học 2018 - 2019

16. Thông báo học phí HK3, năm học 2018-2019 khóa 2016, 2017, 2018

 

 

 ĐỐI TÁC