Biểu mẫu Phiếu đăng ký nhập học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 

       Kính gửi:  Viện Quản trị và Tài chính Ứng dụng- Trường Đại học Thái Bình Dương

Tôi tên là:................................................................. Giới tính:........................

Ngày, tháng, năm sinh :........................... Nơi sinh (Tỉnh/TP) :.........................

Hộ khẩu thường trú :.........................................................................................

Điện thoại :......................................................................................................

Email:..............................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:................................................................................................

Nghề nghiệp :............................. Cơ quan công tác :.........................................

Đã tốt nghiệp ngành:............................... Trường:...........................................

      Căn cứ vào Thông báo chiêu sinh của Viện Quản trị và tài chính Ứng dụng

      Tôi đăng ký dự tuyển vào lớp :  

  1. -----------------------------------------------------------------------------------------
  2. -----------------------------------------------------------------------------------
  3. -------------------------------------------------------------------------------------
  4. ------------------------------------------------------------------------------------

Tôi xin cam đoan những nội dung trên phiếu Đăng ký nhập học là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lí theo quy chế tuyển sinh.

Khánh Hòa, ngày…tháng… năm 20…

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan

 

 ĐỐI TÁC