Phương hướng hoạt động

- Tiếp tục cập nhật các chương trình đào tạo đối với các chuyên ngành do Khoa quản lý theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp;

- Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu cụ thể cho từng chuyên ngành, xác định các vấn đề nghiên cứu trọng điểm, gắn nghiên cứu với đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp, các bộ ngành, địa phương;

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng cán bộ giảng viên trong Khoa;

- Tăng cường mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp phục vụ công tác đào tạo và đáp ứng đầu ra cho sinh viên của Khoa;

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu Khoa học trong Giảng viên và sinh viên;

- Tạo nhiều sân chơi mới cho sinh viên để được học tập và trải nghiệm ngành nghề đang chọn.

 

VP Khoa: Tầng 1, 79 Mai Thị Dõng, Xã Vĩnh ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: [email protected]