Giới thiệu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trong quá trình phát triển, Khoa Khoa học và Công nghệ đã và đang từng bước mở thêm các bậc học, các hệ đào tào và các ngành đào tạo khác nhau trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của xã hội và của các tổ chức, doanh nghiệp.

Hiện nay Khoa Khoa học và Công nghệ đào tạo tất cả các hệ đào tạo như: đại học chính quy, liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp và cao đẳng lên đại học, văn bằng hai, với 3 chuyên ngành: Truyền thông Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin quản lý.  

Các chương trình đào tạo tại Khoa Khoa học và Công nghệ đều được thiết kế theo hướng ứng dụng thực tế nhằm đào tạo các nhà quản trị bậc trung và bậc cao cho các tổ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam, giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế hay có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

 
 
 

VP Khoa: Tầng 1, 79 Mai Thị Dõng, Xã Vĩnh ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: [email protected]