Cơ cấu tổ chức

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Họ tên: Nguyễn Trùng Lập

- Trình Độ: Tiến sĩ

PHÓ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Họ tên: Nguyễn Đăng Bắc

- Trình độ: Thạc sĩ

 

VP Khoa: Tầng 1, 79 Mai Thị Dõng, Xã Vĩnh ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: [email protected]