Liên hệ

Danh sách giảng viên cố vấn:

STT Lớp Giảng viên SĐT giảng viên Email
1 6CNTT ThS. Nguyễn Đăng Bắc 090.561.4907 [email protected]
2 15DCNTT ThS. Nguyễn Đăng Bắc 090.561.4907 [email protected]
3 16DCNTT1 ThS. Lê Trung Tín 090.346.2064 [email protected]
4 DH17CNMM1 CH. Lê Trung Nghĩa 090.309.1982 [email protected]
5 DH17CNPM1 CH. Lê Trung Nghĩa 090.309.1982 [email protected]
 

VP Khoa: Tầng 1, 79 Mai Thị Dõng, Xã Vĩnh ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: [email protected]