Phương hướng hoạt động

Khoa Kinh Tế - Du Lịch là khoa mũi nhọn của nhà trường với thế mạnh là các bộ môn luôn có lượng sinh viên cao nhất của nhà trường. Khoa Kinh Tế -  Du Lịch hướng đến đào tạo ứng dụng, sinh viên ra trường có thể làm được việc đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động. Trong những năm tới, Khoa Kinh Tế - Du Lịch hướng đến trở thành khoa dẫn đầu cả trường trong việc đổi mới đào tạo định hướng giáo dục nghề nghiệp.

Chiến lược phát triển:

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

- Tăng cường kết nối với doanh nghiệp

- Đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu ngành nghề

- Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cho sinh viên

 
 
 

 ĐỐI TÁC