Lãnh đạo khoa

TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

- Họ tên: NGUYỄN HỮU QUY

- Trình độ: Thạc sĩ

- Chức vụ: Phó Trưởng khoa

 

 

 
 
 

 ĐỐI TÁC