Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Thái Bình Dương là một đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Khánh Hoà. Được thành lập từ tháng 9 năm 2009, trong thời gian qua, Đoàn trường đã trải qua 3 lần Đại hội Đại biểu.

 

Hình: Đại hội Đại biểu Ban Chấp hành Đoàn trường lần thứ 3 - nhiệm kỳ 2014 - 2017