Cơ cấu tổ chức

Khoa Kinh Tế-Du Lịch có 3 tổ bộ môn:

  • Tổ bộ môn Kế Toán - Kiểm toán
  • Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh – Du lịch
  • Tổ bộ môn Tài chính – Ngân hàng

Khoa có hơn 30 giảng viên cơ hữu và bán cơ hữu

 
 
 

ĐỐI TÁC

...