Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

                                                    DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

      (Theo quyết định số: 4036/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa)

 

STT HÌNH ẢNH CHỨC VỤ
1  

   Bà BÙI TRÂN PHƯỢNG

    Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 2  

   Ông NGUYỄN THANH TOẠI

    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

  

 3  

   Ông PHẠM VĂN HẢI

    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 4  

   Ông NGUYỄN VĂN HÒA

    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 5  

   Ông QUÁCH ĐÌNH LIÊN

    Thành viên Hội đồng quản trị

 6  

   Ông TRẦN PHÚ MỸ

    Thành viên Hội đồng quản trị

 

 7  

   Ông NGÔ HƯỚNG

    Thành viên Hội đồng quản trị

 8  

   Bà NGUYỄN BÁ NGỌC HÂN

    Thành viên Hội đồng quản trị

 9  

   Ông ĐỖ BÁ KHANG

    Thành viên Hội đồng quản trị

 10  

   Ông ĐỖ SỸ CƯỜNG

    Thành viên Hội đồng quản trị

 

 11  

   Ông LÊ ANH VÂN

    Thành viên Hội đồng quản trị

 

 

Phòng Tư vấn, Tuyển sinh và Truyền thông

 

 

 

 

 
 
 

ĐỐI TÁC

...