Chức năng, nhiệm vụ Bộ môn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÔN

      A. CHỨC NĂNG

      Bộ môn là đơn vị cơ sở trực thuộc khoa có chức năng hoạt động chuyên môn đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.  

      B. NHIỆM VỤ

  1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các học phần do Bộ môn phụ trách.
  2. Biên soạn tài liệu giảng dạy các học phần do Bộ môn phụ trách.
  3. Lên kế hoạch tổ chức dự giờ, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn ở Bộ môn, thực hiện tốt việc kiểm tra, thi đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên.
  4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và các hoạt động chuyên môn khác.
  5. Triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.
  6. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.
  7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản được giao cho bộ môn quản lý.
 

 ĐỐI TÁC