Lãnh đạo khoa

TRƯỞNG KHOA NGOẠI NGỮ

- Họ tên: TRẦN NGỌC DIÊN KHÁNH

- Trình độ: Thạc sĩ

- Chức vụ: Phó Trưởng khoa

 

 

 

 ĐỐI TÁC