Chức năng, nhiệm vu Khoa

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA NGOẠI NGỮ

     A. CHỨC NĂNG

     Khoa có chức năng quản lý toàn diện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; phối hợp các đơn vị chức năng làm công tác phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn để phục vụ chiến lược đào tạo các ngành của khoa và các ngành khác có liên quan.

     Khoa là đơn vị trực tiếp quản lý các bộ môn và công tác sinh viên

     B. NHIỆM VỤ:

 1. Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành thuộc phạm vi quản lý; Tổ chức thực hiện các hoạt động thực tập, thực tế, ngoại khóa cho người học và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình theo kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
 2. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. Quản lý điểm thi kết thúc học phần của sinh viên thuộc khoa quản lý.
 3. Quản lý và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên nhằm không ngừng phát triển ngành đào tạo theo sự phân cấp của Trường. Có trách nhiệm lựa chọn mời giảng viên tham gia giảng dạy những học phần của khoa còn thiếu người giảng.
 4. Quản lý và tổ chức khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản do Trường giao có hiệu quả và tiết kiệm.
 5. Xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong khoa theo quy định của nhà trường.
 6. Chủ động phối hợp với phòng Đào tạo và Công tác sinh viên trong việc hợp tác liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài nước. Phối hợp phát triển các chương trình hợp tác Quốc tế.
 7. Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành và thực nghiệm khoa học.
 8. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc khoa.
 9. Chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các chuyên ngành đào tạo trước Hiệu trưởng.
 10. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong phạm vi khoa.
 11. Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm và công tác sinh viên thuộc Khoa.
 12. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà trường.
 13. Những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 

 ĐỐI TÁC