Các ngành, chuyên ngành

I/ Ngành Luật

  1. Chuyên ngành Luật Kinh Tế

II/ Ngành Ngôn Ngữ Anh

  1. Chuyên ngành Biên - Phiên dịch
  2. Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại
  3. Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch

III/ Ngành Việt Nam Học

  1. Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch và quản lý sự kiện
  2. Chuyên ngành Quản lý văn hóa truyền thông và du lịch
  3. Chuyên ngành Văn hóa và Truyền thông báo chí

     

 
 
 

ĐỐI TÁC

...