Liên hệ

Danh sách giảng viên cố vấn:

STT Lớp Giảng viên SĐT giảng viên Email
1 6CNTT ThS. Nguyễn Đăng Bắc 090.561.4907 ndbac@pou.edu.vn
2 15DCNTT ThS. Nguyễn Đăng Bắc 090.561.4907 ndbac@pou.edu.vn
3 16DCNTT1 ThS. Lê Trung Tín 090.346.2064 lttin@pou.edu.vn
4 DH17CNMM1 CH. Lê Trung Nghĩa 090.309.1982 ltnghia@pou.edu.vn
5 DH17CNPM1 CH. Lê Trung Nghĩa 090.309.1982 ltnghia@pou.edu.vn
 

VP Khoa: Tầng 1, 79 Mai Thị Dõng, Xã Vĩnh ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: khoacntt@tbd.edu.vn