Các chuyên ngành

Ngành công nghệ thông tin gồm có các chuyên ngành:

  • Công nghệ phần mềm

  • Hệ thống thông tin quản lý

  • Truyền thông Mạng máy tính

     

 
 
 

VP Khoa: Tầng 2, 27 Tô Hiến Thành, Tp. Nha Trang

Email: khoakh_cn@pou.edu.vn