Cơ cấu tổ chức

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Họ tên: NGUYỄN ĐĂNG BẮC

- Trình độ: Thạc sĩ

- Chức vụ: Phó Trưởng khoa

 

VP Khoa: Tầng 2, 27 Tô Hiến Thành, Tp. Nha Trang

Email: khoakh_cn@pou.edu.vn