Chức năng, nhiệm vụ

      Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính

      A. CHỨC NĂNG

            Giúp HĐQT, Hiệu trưởng quản lý, điều hành công tác Kế hoạch - Tài chính.

Giúp HĐQT, Hiệu trưởng quản lý thực hiện công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

Xây dựng kế hoạch thu, chi đảm bảo cân đối giữa các hoạt động trong nhà trường. Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí; điều hành và sử dụng tài chính có hiệu quả để nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

Đảm bảo cân đối thu, chi hướng đến có tích lũy để đầu tư phát triển.

      B. NHIỆM VỤ

 1. Tham mưu cho Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo quy chế, quy định của Hội đồng Quản trị và tuân thủ đúng pháp luật.
 2. Chủ trì xây dựng, trình Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn; kế hoạch thu chi tháng, quý, năm; dự toán, quyết toán theo nghiệp vụ phát sinh, theo đúng quy định hiện hành về chế độ kế toán.
 3. Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí và thu khác của học sinh, sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính.
 4. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát chi phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm
  tài sản, trang thiết bị của Trường; hướng dẫn, kiểm tra tài chính, kế toán và phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo đúng quy định.
 5. Tư vấn, giám sát các hợp đồng đào tạo và kinh tế có sử dụng tư cách pháp nhân của trường.
 6. Đề xuất, thực hiện các biện pháp thu, quản lý nguồn thu. Tham gia đề xuất các khoản chi, định mức chi bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và theo đúng Quy chế thu chi nội bộ hiện hành của Trường.
 7. Thực hiện chi trả các chế độ: tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác cho cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng và lao động hợp đồng, các khoản chi cho học sinh, sinh viên….
 8. Thực hiện chi trả các khoản chi phí phục vụ đào tạo, học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… và các khoản phụ cấp quản lý, làm ngoài giờ theo đúng các quy định hiện hành của Hội đồng Quản trị.
 9. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước. Thực hiện việc báo cáo công khai tài chính và các báo cáo tài chính cho các cơ quan cấp trên kịp thời, chính xác.
 10. Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác tài chính trong trường; chủ trì rà soát lại các văn bản quản lý liên quan đến công tác tài chính của các đơn vị trong trường; hàng năm đề xuất xây dựng hoặc bổ sung Quy chế thu chi nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và thực tế của nhà trường.
 11. Cùng với phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị liên quan tiếp nhận các công trình mới, các thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng.
 12. Chủ trì kiểm kê tài sản, trang thiết bị hàng năm.
 13. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động chung.
 

 ĐỐI TÁC