Biên bản thi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN MỞ ĐỀ THI

Kỳ thi: ………………………………………

 Phòng thi: ……………………………………

            - Hội đồng thi (Tốt nghiệp, học phần) Trường Đại học Thái Bình Dương.

            - Ngày: ……/……/……..                                        Giờ thi: ………………………….

            - Môn thi: …………………………………………………………………………...

            - Buổi thi: ……………………………………...   Thời gian thi: ……………………

  1. Ngày, giờ mở đề thi: ……………………………………………………………..
  2. Tình trạng bì đựng đề trước khi mở: ……………………………………………..

            ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  1. Tình trạng các đề thi khi mở và khi kiểm soát:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

               

Cán bộ coi thi thứ nhất

 (Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

Khánh Hòa, ngày ……tháng……năm ………

Thí sinh thứ nhất

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

Cán bộ coi thi thứ hai

 (Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Thí sinh thứ hai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐỀ THI THỪA

Kỳ thi: ………………………………………

 Phòng thi: ……………………………………

            - Hội đồng thi (Tuyển sinh, Tốt nghiệp, học phần) Trường Đại học Thái Bình Dương.

            - Ngày: ……/……/……..

            - Môn thi: …………………………………………………………………………...

            - Buổi thi: ……………………………………...   Thời gian thi: ……………………

 

            - Tổng số đề thi theo danh sách phòng thi: …………………………………………

            - Tổng số đề đã sử dụng: ……………………………………………………………

            - Tổng số đề phải thu hồi (đề thừa): ………………………………………………...

 

               

CÁN BỘ COI THI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Khánh Hòa, ngày ……tháng……năm ………

NGƯỜI NHẬN ĐỀ THI THỪA

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO BÀI THI VÀ TÌNH HÌNH THI

                        Kỳ thi: ……………………………………………………………………….

                        Phòng thi số: ………….. Ngày thi: ………………. Buổi thi: ……………..

                        Môn thi: …………………………………………… Bậc: ………………….

  1. TÌNH HÌNH THÍ SINH

            - Số lượng thí sinh theo danh sách: …………………………………………………

            - Số lượng thí sinh có mặt dự thi: …………………………………………………..

            - Số lượng thí sinh vắng mặt: ………… (Ghi rõ số báo danh – MSSV vào ô trống)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. TÌNH HÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT (Ghi rõ số báo danh – MSSV)

STT

Đình chỉ thi

Khiển khách

Cảnh cáo

01

 

 

 

02

 

 

 

03

 

 

 

04

 

 

 

05

 

 

 

Cộng

 

 

 

            - Số thí sinh đến muộn, không cho thi: ……… Số BD:……………………...……..

            - Số thí sinh đến muộn, cho thi: ………………Số BD:………………….…...…….

- Xử lý đặc biệt: ……………………………… Số BD:………………….…...……

III. BÀN GIAO BÀI THI

- Tổng số bài thi nộp: ……………….. (Không tính bài đình chỉ thi)

- Tổng số tờ giấy thi nộp: ……………

- Tổng số bài thi nộp: ………………..

  1. NHẬN XÉT SƠ BỘ VỀ TÌNH HÌNH THÍ SINH LÀM BÀI VÀ VỀ ĐỀ THI

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Cán bộ coi thi thứ nhất

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Cán bộ coi thi thứ hai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Cán bộ nhận bàn giao

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM ĐOAN

            Họ và tên: ……………………………………………………………………..……

            Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………..  MSSV: …………………..

            Số báo danh: …………………………………………..  Phòng thi số: ……………..

            Lớp: …………………………………………………...  Ngày thi: …………………

            Lý do thiếu thủ tục dự thi: ………………………………………………………….

            ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật. Nếu sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

CÁN BỘ COI THI

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Khánh Hòa, ngày ……tháng……năm ………

NGƯỜI CAM ĐOAN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM ĐOAN

            Họ và tên: ……………………………………………………………………..……

            Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………..  MSSV: …………………..

            Số báo danh: …………………………………………..  Phòng thi số: ……………..

            Lớp: …………………………………………………...  Ngày thi: …………………

            Lý do thiếu thủ tục dự thi: ………………………………………………………….

            ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật. Nếu sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

CÁN BỘ COI THI

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Khánh Hòa, ngày ……tháng……năm ………

NGƯỜI CAM ĐOAN

(Ký, ghi rõ họ, tên)


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÝ THÍ SINH VI PHẠM KỶ LUẬT

 

            Kỳ thi: ……………………………. ………………….  Ngày thi: …………………

            Môn thi: ……………………………………………………………………………..

            Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………………..

            Số báo danh (MSSV): ………………………………..    Phòng thi số: ……………..

            Đã vi phạm quy chế thi hồi:  …….giờ …….phút.

            Hành động vi phạm: ………………………………………………………………...

            ……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

            Tang vật: …………………………………………………………………………...

            ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

            Đề nghị mức kỷ luật: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

                       

CÁN BỘ COI THI THỨ NHẤT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

CÁN BỘ COI THI THỨ HAI

(Ký, ghi rõ họ, tên)

THÍ SINH

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

Khánh Hòa, ngày ……tháng……năm ………

TM. HỘI ĐỒNG THI

 

 

 

 

 

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI

(Ký, ghi rõ họ, tên)

       


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÝ CÁN BỘ COI THI VI PHẠM KỶ LUẬT

 

            Kỳ thi: ……………………………. ………………….  Ngày thi: …………………

            Môn thi: ……………………………………………………………………………..

            Họ và tên cán bộ coi thi: ……………………………………………………………

            Thuộc Khoa (Phòng) quản lý: ……………………..….  Phòng thi số: ……………..

            Đã vi phạm quy chế thi hồi:  …….giờ …….phút.

            Hành động vi phạm: ………………………………………………………………...

            ……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

            Tang vật: …………………………………………………………………………...

            ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

            Đề nghị mức kỷ luật: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

                       

CÁN BỘ COI THI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

CÁN BỘ COI THI VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Khánh Hòa, ngày ……tháng……năm ………

TM. HỘI ĐỒNG THI

 

Bài viết liên quan

 
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN BIẾT
(0258) 3727149 - 3727182

Kế hoạch học tập: Lê Trung Nghĩa (0258 3727182)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt ĐỒNG HỒ Sáng 7:30-11:30; Chiều 13:30-17:00

Kết quả học tập: Nguyễn Thị Thảo (0258 3727182)

Lịch học: Huỳnh Hoàng Anh (0258 3727149)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt home

Phòng G08 – 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Công tác sinh viên: Lê Thị Lan Hương (0258 3727149)