Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

A. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng, chỉ đạo và điều hành các công tác: đào tạo, tuyển sinh, sinh viên, đảm bảo chất lượng, thư viện; phối hợp với các phòng, khoa, ban chức năng và trực tiếp tham gia một số công tác liên quan đến chiến lược phát triển của Trường, xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất nhà trường.

B. NHIỆM VỤ

I. Công tác Đào tạo:

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về đào tạo của trường.

2. Điều hành công tác đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Chủ trì trong việc xây dựng, bổ sung và quản lý: các chương trình đào tạo, chương trình học phần, biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo, điều kiện phục vụ đào tạo.

4. Xây dựng, phổ biến, tổ chức thực hiện và lưu trữ các văn bản về quản lý đào tạo.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên; quản lý dữ liệu liên quan đến quá trình đào tạo, cấp phát bằng.

6. Phối hợp với các khoa và bộ môn phổ biến, bồi dưỡng và triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập để đảm bảo chất lượng đào tạo.

7. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm

- Xây dựng kế hoạch từng năm học cho tất cả các loại hình đào tạo, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả;

- Phối hợp với các khoa và bộ môn, chuẩn bị lực lượng giảng viên (cơ hữu và mời giảng) để thực hiện được kế hoạch đào tạo từng học kỳ;

- Từ kế hoạch đào tạo, lập thời khóa biểu cho tất cả các lớp trong từng học kỳ phù hợp với điều kiện cụ thể của trường và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã lập;

- Phối hợp với các khoa và bộ môn, tổ chức thực hiện kế hoạch và thời khóa biểu từng năm học và học kỳ;

- Lập lịch thi, phối hợp với các khoa và bộ môn tổ chức các kỳ thi học kỳ;

- Ghi điểm, lưu trữ, thông báo kết quả học tập đến những địa chỉ cần thiết theo quy định.

8. Công tác tốt nghiệp

- Là thành viên thường trực của Hội đồng tốt nghiệp;

- Xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên học xong chương trình

- Tổ chức cho sinh viên bổ sung những điều kiện còn thiếu để được công nhận tốt nghiệp;

- Lập danh sách, trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện;

- In bằng tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp;

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định cho sinh viên tốt nghiệp.

- Quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên theo đúng quy định.

9. Chủ trì việc liên kết với các cơ sở trong việc tổ chức đào tạo ngoài trường hoặc ngoài ngành (không có trong danh mục đào tạo của trường).

10. Phối hợp với phòng Khoa học và hợp tác đối ngoại tiến hành hợp tác với các tổ chức nước ngoài trong đào tạo.

11. Phối hợp với phòng Khoa học và hợp tác đối ngoại, các khoa xây dựng kế hoạch, quy trình và các văn bản liên quan đến công tác thực tập tay nghề, thực tập tốt nghiệp và tạo mối quan hệ với các doanh nghiệp để ổn định địa điểm thực tập cho sinh viên theo đúng chuyên ngành đào tạo, kiểm tra đánh giá chất lượng thực tập của sinh viên và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên xin việc sau khi tốt nghiệp.

12. Phối hợp với phòng Quản trị - Nhân sự: đề xuất mức thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu từ đào tạo

13. Quản lý nội dung thông tin về đào tạo trên website của trường.

14. Quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo của Trường.

15. Thành viên thường trực Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp các hệ đào tạo do Trường cấp bằng.

16. Thống kê xác nhận giờ giảng và những việc liên quan đến đào tạo phục vụ việc thanh toán bồi dưỡng giảng dạy của giảng viên hàng năm.

17. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức khai giảng, sinh hoạt đầu năm và tổng kết năm học.

II. Công tác sinh viên:

1. Tiếp nhận sinh viên mới vào học theo kế hoạch và biên chế vào các lớp học phù hợp với mục tiêu tuyển sinh trong các đợt truyển sinh của tất cả các loại hình đào tạo.

2. Quản lý sinh viên:

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên, kiểm tra hồ sơ sinh viên đảm bảo yêu cầu quy định, bảo quản hồ sơ sinh viên trong suốt quá trình học tập; lưu trữ hồ sơ sinh viên sau tốt nghiệp;

- Cấp và quản lý thẻ sinh viên theo quy định;

- Cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên;

- Đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật hoặc Hiệu trưởng trong xử lý: khen thưởng, kỷ luật, chuyển ngành, chuyển trường, nghỉ học… theo quy định;

- Chủ trì trong việc liên hệ với phụ huynh sinh viên để nắm bắt và thông báo kịp thời những diễn biến trong quá trình học tập của sinh viên và gia đình;

- Tổ chức các sinh hoạt cho sinh viên ở ký túc xá;

- Phối hợp với giáo viên cố vấn, đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ;

- Đề xuất và thực thi các chế độ, chính sách đối với sinh viên cho phù hợp với Quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo và chủ trương của HĐQT.

- Phối hợp với các khoa, thực hiện tốt công tác cố vấn học tập: cử giáo viên cố vấn, theo dõi, hướng dẫn, đánh giá các hoạt động của giáo viên cố vấn; đề xuất với Giám hiệu về chế độ bồi dưỡng cho giáo viên cố vấn theo kết quả công việc.

3. Công tác giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức cho sinh viên:

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác giáo dục chính trị, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức trong học sinh, sinh viên;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên trong trường để phản ánh kịp thời đến Ban Giám hiệu;

- Tuyên truyền hướng dẫn sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy chế, nội quy hiện hành.

4. Tổ chức các hoạt động trong sinh viên:

- Kết hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao cho sinh viên;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động chuyên môn trong sinh viên;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động xã hội cho sinh viên;

5. Phối hợp với phòng Quản trị - Nhân sự, thực hiện tốt công tác trật tự an ninh trường học, y tế học đường, vệ sinh môi trường và phòng bệnh trong sinh viên.

6. Công tác khuyến học.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích sinh viên học tập và giúp đỡ những sinh viên có hoàn cành khó khăn vươn lên học tốt;

- Tổ chức và quản lý Quỹ học bổng sinh viên;

- Liên hệ với Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức xã hội khác để nhiều sinh viên được cấp các loại học bổng.

7. Hướng dẫn và hỗ trợ Hội Cựu sinh viên của trường trong các hoạt động mang lại hữu ích cho trường.

8. Là cầu nối giữa lãnh đạo với sinh viên

- Tổ chức các cuộc giao lưu giữa sinh viên với các đơn vị trong trường;

- Tổ chức đối thoại giữa sinh viên với Giám hiệu và các đơn vị có liên quan;

- Truyền bá, giải thích cho sinh viên hiểu về các chủ chương, hoạt động của trường.

III. Công tác Tuyển sinh:

1. Xây dựng kế hoạch chiến lược và từng năm để thực hiện tốt việc tuyển sinh các loại hình đào tạo, đảm bảo số lượng và chất lượng theo đúng quy chế của Bộ. Tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đào tạo.

2. Là thường trực Hội đồng tuyển sinh của Trường.

3. Phối hợp với phòng Khoa học và hợp tác đối ngoại thực hiện kế hoạch quảng bá tuyển sinh.

4. Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

5. Dựa trên kế hoạch tổng thể các mốc kỳ thi tuyển và xét tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo của Trường, xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể để huy động lực lượng sinh viên và đội ngũ giảng viên, cán bộ - nhân viên cùng tham gia vào công tác tư vấn tuyển sinh và chi tiết cho công tác tư vấn tuyển sinh, bao gồm: Thông báo, thông tin tuyển sinh, tư vấn mùa thi và tuyên truyền trực tiếp…

6. Chủ trì tư vấn ôn thi, chuẩn bị thông tin và trả lời, tư vấn qua các hình thức: tổng đài, trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh, kênh online, ngày hội tuyển sinh…

7. Chủ trì và phối hợp với bộ phận công tác sinh viên các khoa về tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng người đang học.

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các kỳ tuyển sinh theo các hình thức phù hợp: thi tuyển, xét tuyển, ghi danh…

9. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khen thưởng, khuyến khích tăng cường quy mô và hiệu quả tuyển sinh.

10. Chủ trì việc tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm.

IV. Công tác Đảm bảo chất lượng:

1. Xây dựng chiến lược phát triển trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của trường:

- Xây dựng mục tiêu dài hạn, trung hạn về đảm bảo chất lượng đào tạo và các giải pháp để thực hiện mục tiêu trong từng giai đoạn của trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về đảm bảo chất lượng của trường;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo;

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá và triển khai trong Trường

- Các văn bản về công tác đảm bảo chất lượng.

- Phổ biến các phương pháp và công nghệ giảng dạy và học tập để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Thực hiện các biện pháp cụ thể để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập:

- Thẩm định chất lượng giảng dạy, thực hiện việc đánh giá quá trình giảng dạy của giảng viên;

- Lấy ý kiến đánh giá chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo từng năm học, từng khóa của sinh viên toàn trường, sinh viên tốt nghiệp;

- Lấy ý kiến đánh giá về đào tạo của trường của các cơ sở kinh doanh, liên kết, xã hội;

- Tổng hợp các kết quả.

4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng để phục vụ cho việc hoàn thành các tiêu chí đánh giá. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị. Tổ chức tự đánh giá (đánh giá trong) theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

5. Chủ trì phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng.

V. Công tác thư viện:

1. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu hiện có phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.

2. Tiến hành khai thác mọi nguồn lực để bổ sung những tài liệu hữu ích làm giàu thêm thư viện.

 

 

 
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN BIẾT
(0258) 3727149 - 3727182

Kế hoạch học tập: Lê Trung Nghĩa (0258 3727182)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt ĐỒNG HỒ Sáng 7:30-11:30; Chiều 13:30-17:00

Kết quả học tập: Nguyễn Thị Thảo (0258 3727182)

Lịch học: Huỳnh Hoàng Anh (0258 3727149)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt home

Phòng G08 – 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Công tác sinh viên: Lê Thị Lan Hương (0258 3727149)