Chức năng - Nhiệm vụ

 

 

   Ông: TS. Đỗ Văn Ninh

   Chức danh: Trưởng phòng

   Công việc phụ trách: Phụ trách chung, Đảm bảo các mặt hoạt động: Nghiên cứu khoa học và Đảm bảo chất lượng, Khảo thí cho toàn trường.

   Điện thoại: 0913 444 191

   Email:

 

   Ông: Ths. Lê Trung Tín

   Chức danh: Phó Trưởng phòng

   Công việc phụ trách: 

   - Trợ giúp Trưởng phòng triển khai thực hiện công tác Nghiên cứu khoa học và Đảm bảo chất lượng, Khảo thí.

   - Thay mặt Trưởng phòng thực hiện:

   1. Xây dựng các văn bản quy định, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến trong nhà trường;

   2. Phối hợp với các khoa hướng dẫn, tổ chức và quản lý việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên và cán bộ trong trường;

   3. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy và học tập các hệ đào tạo trong Trường;

   4. Đề xuất các giải pháp khuyến khích giảng viên, sinh viên tích cực bồi dưỡng kiến thức và nghiên cứu khoa học;

   5. Xây dựng chiến lược phát triển trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo;

   6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, và tập huấn cho cán bộ, giảng viên, và nhân viên về các nội dung liên quan đến công tác ĐBCL và KĐCL trong giáo dục ĐH;

   7. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Trường triển khai các hoạt động tự đánh giá cấp Trường;

   8. Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Trường;

   9. Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và CTĐT của Trường;

   10. Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi hướng chính quy, hiện đại và hội nhập.

   Điện thoại: 0903 064 462

   Email: 

 

   Bà: CH. Nguyễn Thị Kim Hoàng

   Chức danh: Chuyên viên phụ trách Đảm bảo chất lượng

   Công việc phụ trách:

   1. Tham gia xây dựng chiến lược dài hạn, trung hạn và hàng năm về đảm bảo chất lượng;

   2. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chất lượng đào tạo;

   3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng, bao gồm: Phổ biến phương pháp giảng dạy tích cực; Thẩm định công tác giảng dạy của giảng viên; Tổ chức lấy ý kiến các Bên liên quan đánh giá chất lượng đào tạo của trường;

   4. Hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị. Tổ chức tự đánh giá theo chuẩn về kiểm định chất lượng cấp quốc gia và chuẩn AUN;

   5. Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo bảo chất lượng chung toàn Trường, giám sát thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng tại các đơn vị;

   6. Phối hợp thực hiện công tác tự đánh giá, hoàn thiện các thủ tục đánh giá ngoài công nhận Trường đạt chuẩn trong nước và trong khu vực;

   7. Rà soát, cập nhật, sửa đổi, xây dựng quy trình, quy định phục vụ công tác đào tạo.

   Điện thoại: 0334 852 235

   Email:

 

   Bà: CH. Nguyễn Phùng Thu Trinh

   Công việc phụ trách: Chuyên viên phụ trách khảo thí

   1. Giám sát, kiểm tra tình hình giảng dạy của giảng viên;

   2. In sao đề thi;

   3. Hỗ trợ tiếp nhận và bàn giao tài liệu thi, lưu trữ điểm và bài thi;

   4. Giám sát thi.

   Điện thoại: 0349 885 815

   Email:

 

ĐỐI TÁC

...