Đảm bảo chất lượng

1. Ba công khai năm học 2017 - 2018

- Thông tin chất lượng đào tạo thực tế  Tại đây

- Thông tin cơ sở vật chất  Tại đây

- Thông tin Giảng viên cơ hữu  Tại đây

- Thông tin Tài chính  Tại đây

- Cam kết chất lượng đào tạo  Tại đây

 

2. Ba công khai năm học 2016 - 2017

- Bieu TH Ba Cong khai gửi kèm CV 5496   Tại đây

- Phu luc 1-de an tuyen sinh 2017   Tại đây

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG - 36  BGDĐT-KHTC - BIEU MAU DANG KY CTTS 2017   Tại đây

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG - 36  BGDĐT-KHTC- BIEU MAU THONG KE 2016-2017   Tại đây

 3. Báo cáo tự đánh giá

- Báo cáo 1  Tại đây

- Báo cáo 2  Tại đây

- Báo cáo 3  Tại đây

- Báo cáo 4  Tại đây

- Báo cáo 5  Tại đây

- Báo cáo 6  Tại đây

- Báo cáo 7  Tại đây

 

ĐỐI TÁC

...