Danh mục các ngành Đào tạo của Trường Đại học Thái Bình Dương năm 2018

- Năm 2018 Trường Đại học được phép đào tạo 8 ngành:  Tại đây

- Quyết dịnh về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thái Bình Dương theo thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT  Tại đây

Bài viết liên quan