Quy định nội bộ

Danh mục các Quy định nội bộ hiện hành

(cập nhật đến tháng 12/2016)

1. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Quyết định số 24/QĐ-HĐQT-TBD ngày 29/04/2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

- Quyết định số 44/2011/QĐ-TBD ngày 26/04/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành nội quy về phòng cháy chữa cháy

- Quyết định số 45/2011/QĐ-TBD ngày 26/04/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc quy trách nhiệm công tác phòng cháy chữa cháy

- Quyết định số 179/QyĐ-HT-TBD ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc Quy định thời gian làm việc và hội họp trong trường ĐH Thái Bình Dương

- Quyết định số 258/QĐ-HT-TBD ngày 26/07/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Thái Bình Dương

- Quyết định số 31/QĐ-HT-TBD ngày 26/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở Trường Đại học Thái Bình Dương tại Cam Ranh

- Quyết định số 32/QĐ-HT-TBD ngày 27/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

- Quyết định số 60/QĐ-TBD ngày 23/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Phát triển khoa học ứng dụng. (kèm quy chế)

- Quyết định số 53/QĐ-TBD ngày 01/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc trường Đại học Thái Bình Dương.

- Quyết định số 125/QĐ-TBD ngày 01/04/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế làm việc của trường ĐH TBD kể từ 01/4 (kèm quy chế).

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-POU.2016 ngày 29/04/2016 của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua Định hướng chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

- Quyết định số 162/QĐ-TBD ngày 28/06/2016 ban hành  của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc Quy chế quản lý hoạt động Viện, Trung tâm

- Quyết định số 239/QĐ-TBD ngày 28/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành

- Quyết định số 67/QĐ-ĐHTBD ngày 19/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường

2. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH - VĂN THƯ - LƯU TRỮ

- Quy định số 88/QyĐ-HT-TBD 28/09/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc quản lý, sử dụng con dấu trường

- Quy định số 98/QyD-HT-TBD ngày 10/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành hệ thống thang bảng lương áp dụng từ 10/2011.

- Quy định số 99/QyD-HT-TBD ngày 10/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh trong thang bảng lương của Trường

- Quyết định số 38/2012/QĐ ngày 30/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế quản lý con dấu trường ĐH TBD

- Quyết định số 146/QĐ-HT-TBD ngày 16/04/2013  của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành các mẫu văn bản hành chính (21 mẫu)

- Quyết định số 14/QĐ-HT-TBD ngày 20/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản

- Quyết định số 83/QĐ-HT-TBD ngày 13/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định sử dụng thư điện tử của các phòng ban. (kèm Quy định; Phụ lục Email các đơn vị)

- Quyết định số 235/QĐ-TBD ngày 27/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

3. QUY ĐỊNH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

- Quyết định số 55/2012/QĐ-TBD ngày 15/06/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định tạm thời công tác thi đua - khen thưởng của trường ĐH Thái Bình Dương

4. QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

- Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-TBD ngày 31/10/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế lương có hiệu lực từ ngày 01/11/2013

- Quy chế thu chi nội bộ 2011, 2012, 2013, 2014.

- Quy định thu học phí các năm học 

- Quyết định số 243/QĐ-ĐHTBD ngày 30/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế thu - chi của Viện, Trung tâm

5. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Quy định số 372/QyD-HT-TBD ngày 18/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc quản lý và sử dụng xe ô tô trong trường ĐH TBD

-  Quyết định số 424/QĐ-HT-TBD ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản

6. QUY ĐỊNH GIẢNG VIÊN

- Quy định số 400/QyD-HT-TBD ngày 09/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ viên chức, giảng viên và quy trình xét chuyển ngạch từ ngạch tương đương sang ngạch giảng viên

- Quyết định số 12/QĐ-TBD ngày 10/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy chế tạm thời giảng viên dài hạn

- Quyết định số 01/QĐ-HT-TBD ngày 02/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định tập sự giảng viên, cán bộ nhân viên và xét hoàn thành nhiệm vụ chế độ tập sự, công nhận giảng viên, cán bộ nhân viên

- Quyết định số 01/QĐ-TBD ngày 15/05/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc bổ sung Quy chế tạm thời về giảng viên dài hạn

- Quyết định số 107/QĐ-HT-TBD ngày 09/07/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH Thái Bình Dương

- Quyết định số 11/QĐ-ĐHTBD ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH Thái Bình Dương

 

ĐỐI TÁC

...