KẾ HOẠCH TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

ĐOÀN THANH NIÊN

Số:       KH/ĐHTBD-ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN  VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

Kính gửi:      -    Hiệu trưởng

 • - Chi bộ Đảng
 • - Phòng Hành chính – tổng hợp
 • - Phòng Đào tạo

 

Nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017 đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế và phát huy những điểm mạnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2017-2018.

Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và thanh niên trong năm học 2016-2017.

 1. Nội dung:
 2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00, ngày 13/10/2017

- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trường ĐH Thái Bình Dương, 79 Mai Thị Dõng.

 1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Tỉnh Đoàn Khánh Hòa;

- Đại diện BGH nhà Trường;

- Đại diện Chi bộ Đảng Trường;

- Các đ/c nguyên BTV, BCH Đoàn nhiệm kì 2014-2017;

- Các đ/c BTV, BCH Đoàn nhiệm kì 2017-2019;

- Các đ/c BCH Hội sinh viên trường;

- BCH các Chi đoàn;

- Lớp trưởng, lớp phó các lớp;

- Đại diện sinh viên tiêu biểu của Trường

 

 

 1. Nội dung chính:

- Thông qua báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường trong năm học 2016-2017.

- Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018.

- Khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2016-2017.

 1. Kịch bản chương trình:

- Văn nghệ đầu giờ

- Tuyên bố lý do-giới thiệu đại biểu

- Báo cáo kết quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017

- Dự thảo phương hướng hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên NH 2017-2018

- Các bài tham luận về giải pháp khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2017-2018

- Ý kiến chỉ đạo của Đại diện Chi bộ Đảng Trường

- Ý kiến đóng góp của Đại diện BGH Nhà Trường

- Khen thưởng

- Kết thúc Hội nghị

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các Phòng ban Nhà trường:
 • - Phòng Hành chính – Tổng hợp hỗ trợ:
  • o Hội trường
  • o Âm thanh
  • o Nước uống
  • o Mượn một số vật dụng trong quá trình tổ chức Hội nghị
 • - Phòng Đào tạo:
  • o Tạo điều kiện cho 05 bạn Đoàn viên ưu tú của mỗi Chi Đoàn tham gia buổi Hội nghị. (Danh sách sẽ gởi về Phòng trước ngày 12/10)
 1. Ban Văn phòng Đoàn trường:

- Lên kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết (trước 22/9);

- Phân công thành viên thực hiện công tác chuẩn bị chương trình;

- Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị đến các Chi Đoàn;

- Nhận báo cáo của các Chi Đoàn (đánh giá tổng kết hoạt động năm học và phương hướng hoạt động năm học 2017 – 2018), danh sách khen thưởng, đánh giá xếp loại Đoàn viên;

- Soạn quyết định khen thưởng và in ấn giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc (Hoàn thành trước 12/10);

- Tổng hợp các bài tham luận trong chương trình Hội nghị;

- Soạn thảo giấy mời.

 1. Ban truyền thông Đoàn trường:

- Làm video kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017;

- Viết bài tuyên truyền về Hội nghị;

- Chuẩn bị thiết bị trình chiếu và âm thanh chương trình;

- Chuẩn bị backrop chương trình;

(Hoàn thành trước 13/10)

 1. Ban thường vụ Đoàn trường:

- Viết báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017.

- Dự thảo hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018.

- Mời Đại diện BGH và chi Bộ Đảng trường.

- Xét khen thưởng tập thể cá nhân.

- Ra quyết định khen thưởng.

(Hoàn thành trước 13/10)

 1. BCH Đoàn trường:

- Viết bài tham luận về giải pháp khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trong năm học 2017-2018 ( 2 bài viết).

(Hoàn thành trước 10/10)

 1. Chi Đoàn cơ sở:
 • Ø Cử 10 bạn Đoàn viên tiêu biểu tham gia dự Hội nghị
 • Ø Để chuẩn bị cho Hội nghị:
 • Ban chấp hành Chi đoàn phối hợp với Ban Cán sự lớp tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác của Chi Đoàn và Ban chấp hành chi đoàn trong năm học 2016 – 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Chi Đoàn và Ban chấp hành Chi Đoàn trong năm học 2017 – 2018.
 • Tổ chức bình xét đánh giá, xếp loại đoàn viên năm học 2016 – 2017.
 • Giới thiệu, đề nghị Ban chấp hành Đoàn trường khen thưởng tập thể Chi Đoàn (nếu có) và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017.
 • Giới thiệu tối đa 03 đoàn viên ưu tú để Ban chấp hành Đoàn trường tổng hợp đề nghị Chi bộ Đảng Trường xét duyệt cho phép tham dự học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 • Ban chấp hành các Chi Đoàn lập báo cáo (theo mẫu gửi kèm) nộp về văn phòng Đoàn trường trước ngày 06/10/2017 (thứ sáu).

 

 1. Tiến độ triển khai công tác tổ chức:

- 23/9: Thông báo về các chi Đoàn và các đơn vị chịu trách nhiệm trong chương trình.

- 23/9: Các đơn vị chịu trách nhiệm tiến hành các công tác.

- 06/10: Các chi đoàn hoàn thành và nộp Báo cáo thành tích cá nhân và tập thể.

- 09/10 : BTV Đoàn trường xét khen thưởng cá nhân tập thể.

- 12/10: Ban thường vụ Đoàn trường hoàn thành và nộp các tài liệu liên quan đến Hội nghị về Văn phòng Đoàn; BCH Đoàn trường hoàn thành và nộp các bài tham luận về Văn phòng Đoàn trường.

- 12/10: Ban truyền thông hoàn thành công tác chuẩn bị về âm thanh, sân khấu, video tổng kết./.

 

 1. BCH Đoàn Trường

Bí thư

 

 

 

 

Đoàn Thị Thu Thương

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan