Tủ sách học thuật

“Tủ sách học thuật” có mục đích giới thiệu các tri thức nền tảng và chuyên sâu của KHXHNV trên thế giới, tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển nghiên cứu ở đại học, để  đại học Việt Nam có thể tham gia vào quá trình sản xuất tri thức của nhân loại trong lĩnh vực KHXHNV. “Tủ sách học thuật” cũng giới thiệu các thành tựu nghiên cứu của các tác giả Việt Nam trong lĩnh vực này.

Ban thẩm định:

     Bùi Văn Nam Sơn

     Nguyễn Thị Từ Huy

 

 

.