Sinh hoạt học thuật

Các sinh hoạt học thuật của Viện Hợp tác Nghiên cứu Quốc tế (seminar, tọa đàm, hội thảo…) nhằm tạo ra không gian trong đó tri thức thực sự được sống vòng đời hữu ích của mình, được lưu chuyển, tương tác giữa những người tạo ra chúng (các tác giả) và những người tiếp nhận (công chúng).

 

 

Ngày 18/06/2019 - Tọa đàm "Các cách tiếp cận những nền văn minh Châu Á"

Ngày 31/05/2019 - Thư mời tham dự sự kiện giới Viện và buổi tọa đàm của Lisa Stenmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

.