Ba công khai

1. Ba công khai năm học 2017 - 2018

- Cơ sở vật chất  Tại đây

- Danh mục các ngành đào tạo  Tại đây

- Danh sách đội ngũ quản lý  Tại đây

- Danh sách đất đai sử dụng  Tại đây

- Tài chính năm 2017  Tại đây

- Thống kê giảng viên cơ hữu theo trình độ  Tại đây

- Thống kê số lượng giảng viên cơ hữu  Tại đây

- Thống kê giảng viên thịnh giảng  Tại đây

- Trình độ và quy mô đào tạo  Tại đây

 - Đề án tuyển sinh 2018  Tại đây

2. Ba công khai năm học 2016 - 2017

- Bieu TH Ba Cong khai gửi kèm CV 5496   Tại đây

- Phu luc 1-de an tuyen sinh 2017   Tại đây

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG - 36  BGDĐT-KHTC - BIEU MAU DANG KY CTTS 2017   Tại đây

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG - 36  BGDĐT-KHTC- BIEU MAU THONG KE 2016-2017   Tại đây

 3. Báo cáo tự đánh giá

- Báo cáo 1  Tại đây

- Báo cáo 2  Tại đây

- Báo cáo 3  Tại đây

- Báo cáo 4  Tại đây

- Báo cáo 5  Tại đây

- Báo cáo 6  Tại đây

- Báo cáo 7  Tại đây

 

ĐỐI TÁC

...