Giới thiệu

Khoa Kinh Tế - Du lịch đào tạo 3 chuyên ngành chính và các chuyên ngành hẹp, gồm có:

Ngành Kế toán - Kiểm toán

  • Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
  • Chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp
  • Chuyên ngành Kế toán và quản lý thuế

Ngành Quản trị kinh doanh

  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng

Ngành Tài chính – Ngân hàng

  • Chuyên ngành Ngân hàng
  • Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp