Cơ cấu tổ chức

  1. Phụ trách Khoa: Ths. Nguyễn Đăng Bắc
  2. Phụ trách Bộ môn CNTT: Ths. Lê Hữu Tuấn
  3. Danh sách giảng viên trong Khoa

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Ba

Kỹ thuật

2

PGS.TS. Huỳnh Văn Nam

Đảm bảo toán cho máy tính

3

ThS. Nguyễn Đăng Bắc

Công nghệ thông tin

4

ThS. Lê Hữu Tuấn

Công nghệ thông tin

5

ThS. Lê Trung Nghĩa

Khoa học máy tính

6

ThS. Lê Trung Tín

Tự động hóa

7

CN. Nguyễn Thị Thảo

Công nghệ thông tin

8

CN. Nguyễn Thành Phú

Công nghệ thông tin