Quy định đào tạo

1. Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học

2. Quy định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tin chỉ 

3. Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/2//2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT  ngày15/8/2007  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Quyết định số 51/QĐ-ĐHTBD ngày 01/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc Ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

5. Quyết định số 05/QĐ-ĐHTBD ngày 16/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương  về việc ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

6. Quyết định số 03/QĐ-ĐHTBD ngày 01/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc Ban hành quy định công tác sinh viên 

7. Quyết định số 26/QĐ-ĐHTBD ngày 09/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc Ban hành quy định về đánh giá quá trình và thi học kỳ 

8. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ  số 43/2007/QĐ-BGDĐT

9. Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học theo thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT

10. Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT

11. Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT

12. Quyết định số 25/QĐ-TBD ngày 18/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương về việc Ban hành Quy định đánh giá quá trình và thi kết thúc học kỳ 

13. Quy trình đăng ký học phần số 77/TB-ĐHTBD ngày 20/5/2017

14. Quyết định số 99/QĐ-ĐHTBD ngày 20/8/2018 về việc ban hành quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

15. Thông báo số 217/TB-ĐHTBD ngày 10/7/2018 nhắc nhở về việc thực hiện những nội dung liên quan đến công tác giảng dạy và quản lý đào tạo đối với các lớp liên thông, văn bằng 2

 
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN BIẾT
(0258) 3727149 - 3727182

Kế hoạch học tập: Lê Trung Nghĩa (0258 3727182)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt ĐỒNG HỒ Sáng 7:30-11:30; Chiều 13:30-17:00

Kết quả học tập: Nguyễn Thị Thảo (0258 3727182)

phongdt@tbd.edu.vn

Lịch học: Huỳnh Hoàng Anh (0258 3727149)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt home

Phòng G08 – 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Công tác sinh viên: Lê Thị Lan Hương (0258 3727149)