Chức năng nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược phát triển trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của trường

- Xây dựng mục tiêu dài hạn, trung hạn về đảm bảo chất lượng đào tạo và các giải pháp để thực hiện mục tiêu trong từng giai đoạn của trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về đảm bảo chất lượng;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá và triển khai trong trường

- Các văn bản về công tác đảm bảo chất lượng;

- Phổ biến các phương pháp và công nghệ giảng dạy và học tập để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Thực hiện các biện pháp cụ thể để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập

- Thẩm định chất lượng giảng dạy, thực hiện việc đánh giá quá trình giảng dạy của giảng viên;

- Lấy ý kiến đánh giá chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo từng năm học, từng khoá của sinh viên toàn trường, sinh viên tốt nghiệp;

- Lấy ý kiến đánh giá về đào tạo của trường của các cơ sở kinh doanh, liên kết, xã hội;

- Tổng hợp các kết quả.

4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích luỹ các tài liệu và minh chứng để phục vụ cho việc hoàn thành các tiêu chí đánh giá. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị. Tổ chức tự đánh giá (đánh giá trong) theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Chủ trì phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng.

 
 
 
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN BIẾT
(0258) 3727149 - 3727182

Kế hoạch học tập: Lê Trung Nghĩa (0258 3727182)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt ĐỒNG HỒ Sáng 7:30-11:30; Chiều 13:30-17:00

Kết quả học tập: Nguyễn Thị Thảo (0258 3727182)

phongdt@tbd.edu.vn

Lịch học: Huỳnh Hoàng Anh (0258 3727149)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt home

Phòng G08 – 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Công tác sinh viên: Lê Thị Lan Hương (0258 3727149)